Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả:Nhĩ Căn
Nguồn:Bạch Ngọc Sách
Trạng thái:Full

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.